2013.12.15

Over de kwaliteit van de Vlaamse leerkrachten

vlaamse leerkrachten toch bij de beste van de klas


Maar vergeet ook deze nuancering in dit artikel niet te lezen. Geen reden tot euforie dus:

Maar dit wil niet zeggen dat er geen probleem is, zegt Van Damme. 'Het rapport uit oktober was juist: Vlaanderen heeft wel degelijk redenen om zich zorgen te maken. Ten eerste scoren de opleidingen vooral slecht op pedagogie, maar dat drukken de OESO-cijfers niet uit. Ten tweede moet men werken aan het maatschappelijk aanzien. Ook al scoren de Vlaamse leraren internationaal goed, ze zijn in eigen land niet de beste van de klas. Ze scoren daar zelfs lager dan het gemiddelde van de hoog opgeleiden.

Kortom: de echte bollebozen willen zelden nog leraar worden, en dat is op termijn een probleem. 'Als de maatschappelijke waardering daalt, daalt het aantal leerkrachten', zegt Van Damme. 'En om dat tekort op te vangen, haalt men het niveau van de opleidingen omlaag. Zo komt Vlaanderen in een negatieve spiraal.'

11:18 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lerarenopleiding, onderwijsbeleid | |

2013.10.11

Over het Finse onderwijs

Eerder had ik het op deze blog al over het onderwijs in Finland. De leerlingen daar scoren op het Pisa-onderzoek bij de besten. De mensen achter tvklasse gingen uitzoeken waarom dit zo is. Hun bevindingen legden ze vast in het onderstaande filmpje.

Lees zeker ook het artikel Punten geven is bij wet verboden.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, tvklasse | |

2013.02.09

Over de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen

knack 23 januari 2013.png

Meer dan ooit lijkt het er op dat de peptalk van de positieve psychologie dan toch niet voldoende zal zijn...

18:03 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lerarenopleiding, onderwijsbeleid | |

2012.12.16

Onderwijs in Finland

Het is al meermaals gebleken: het Finse onderwijssysteem behoort tot de succesrijkste ter wereld. In het volgende filmpje horen we Pasi Sahlberg, de pleitbezorger van dat Finse onderwijs. Hij beschrijft het Finse onderwijssysteem en legt daarbij de nodige accenten.

20:44 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, pasi sahlberg | |

2012.11.03

Wim Van den Broeck over de kracht van onderwijzen

En nu nog Frank Vandenbroucke terug als minister van onderwijs!

2012.10.27

Over de fundamentele ongelijkheid van de gelijke onderwijskansen

Ik beloofde het mijn lezers op http://www.facebook.com/lieven.coppens. Ik zou vanaf dit schooljaar niet langer op de barricades gaan staan, maar er voor. Bepaalde gebeurtenissen in het Vlaamse onderwijs zorgen er voor dat ik daar vroeger dan verwacht mee begin.

Het onderwijs in Vlaanderen heet kosteloos te zijn. Ten minste het door de overheid gesubsidieerde onderwijs. Als het om gelijke onderwijskansen gaat, dan zullen deze scholen het de afgelopen maanden geweten hebben. Zij werden door de inspectie naar aanleiding van de doorlichting bij momenten snoeihard aangepakt en afgerekend op hun onderwijskansenbeleid. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Privéscholen lijken hieraan te ontsnappen. Zij kunnen zich zonder meer richten op de Y.A.R.V.I.S.(Young, Attractive, Rich, Verbal, Intelligent, Social)-kinderen en hun ouders. Welke uitleg ze er ook voor verzinnen, het jaargeld dat ze vragen bewijst dat ze heel wat kinderen uitsluiten. De discriminatie springt hier uit als vanzelf: Ik geef enkele voorbeelden:

 • School in Berchem: € 15.000,-
 • School in Kessel-Lo: € 9.200,- Verminderde inschrijvingsprijs: € 7.900,-
 • School in Kraainem: € 13.000,- met beurs: € 5.000,-
 • School in Oostduinkerke en Brasschaat: € 28.881,- zonder internaat, € 31,477 met internaat

Iedereen kan voor zichzelf berekenen hoeveel maandsalarissen hierin volledig opgaan: voor de meeste tweeverdieners is dit, zelfs met een beurs, financieel nagenoeg onhaalbaar. Voor gezinnen met één maandsalaris is dit volkomen onhaalbaar.

Daarenboven hanteren sommige van deze scholen zelfs openlijk een aantal uitsluitingscriteria. Ik plukte er enkele van hun websites:

 • 'Leerlingen met ernstige gedragsstoornissen worden niet aanvaard'
 • 'Leerlingen met mildere gedragsmoeilijkheden worden voorwaardelijk ingeschreven'

Zowel de kostprijs als deze uitsluitingscriteria gaan lijnrecht in tegen het VN-verdrag inzake de integratie van personen met een handicap als tegen het principe van de gelijke onderwijskansen.

Nog erger wordt het als het departement onderwijs (onder andere de onderwijsinspectie) openlijk, zonder enige vorm van schaamte, met deze scholen gaat samenwerken en hen erkent of als de leden van de Onderwijscommissie van het Vlaamse Parlement ten gunste van dergelijke scholen bij de minister gaan pleiten.

De hieronder afgebeelde krantenartikels (klik er op om ze te vergroten) tonen aan dat je toch een speciale school voor 'speciale' leerlingen kunt zijn, zonder een hoog inschrijvingsgeld en zonder zich buiten het reguliere onderwijssysteem te plaatsen:

veel vreemde talen voor wereldburgers in de dopwiskunde leren met de lijnen van mondriaan.pngPrivéscholen pakken graag uit met hun hoge slaagkansen. Dat is logisch: zo kunnen ze hun bestaan legitimeren. Helaas lijkt dit meer en meer op een apologetiek, in de meest negatieve zin van het woord. Door het inbouwen van bepaalde beperkende maatregelen, zowel financieel als pedagogisch, voorkom je voor een zeer groot deel dat leerlingen die omwille van een aantal persoonlijke en/of contextfactoren (waarvoor zij noch hun ouders vrijwillig gekozen hebben) minder kans hebben op leer- en schoolsucces, instromen in jouw school, waardoor je dan inderdaad kunt gaan pronken met jouw grotere slaagkansen.

Ronduit ergerlijk, zoniet populistisch, wordt het als je op bepaalde websites dan uitspraken leest zoals:

Een analyse van wie er juist komt, legt tegelijk de achillespezen bloot van het klassiek onderwijs. En die zijn:

 • Een onvoldoende snel en vooral adequaat ingrijpen op niveau van lager onderwijs bij leerstoornissen. Met adequaat wordt ook bedoeld : niet onmiddellijk naar het type-8 onderwijs, waar hét grote probleem niet in de theorie ligt, maar wel in de praktijk. Concreet raken nauwelijks 5 % van de schoolverlaters uit type-8 nog in een TSO of ASO, om de simpele reden dat slechts het niveau eind vierde leerjaar behaald werd. Wie het tegengestelde beweert, zegt de waarheid niet. Dus is ofwel de instroom verkeerd, nl. geen leergestoorden die normaal intelligent zijn, zoals de theorie zegt, maar wel randintelligenten, die feitelijk in type-1 thuishoren. Ofwel houdt men de leerlingen op een kunstmatig laag pitje onder het mom : ze moeten vooral grààg naar school komen. Wat tijdelijk waar is, maar zich in de puberteit wreekt.
 • Onvoldoende snel en kwalitatief reageren van vele huidige CLB-centra. Vooral in de periferie is onvoldoende kwaliteit aanwezig om op een gespecialiseerde wijze een specifieke leerstoornis te onderkennen en door te verwijzen. Dat daarbij een privé-school, ook al is die dan officieel erkend, nog altijd niet als een valabel alternatief aanzien wordt, komt hier dan nog niet ter sprake. Ook testen de CLB-centra de kinderen veel te laat. De verhalen van kinderen die aangemeld worden, doch slechts maanden later kunnen op het programma gezet worden , zijn legio. Een betere samenwerking met leerkrachten, toch de eerste observatoren van een leerstoornis, is hier noodzakelijk, en gebeurt onvoldoende.
 • Onvoldoende vertrouwd zijn van leerkrachten met nieuwe technieken en vooral van leerstoornissen. Het is uitermate bedroevend hoe weinig geweten is van met name dyslexie, ondanks de grote inspanningen geleverd op beleidsvlak. Er ligt een reuzegroot gat tussen de aanwezige theoretische kennis aan de universiteiten en wat onderwezen wordt aan onze normaalscholen.
 • Terwijl in lagere scholen, door individuele contacten, remedial teachers en logopedisten, de situatie nog redelijk is voor de leerbemoeilijkten, is het op secundair onderwijs helemaal huilen met de pet op. Het fameuze ABC-attesteringssysteem maakt dat al zeer snel, soms tijdelijk, middelmatige ( is niet : slechte ) leerlingen naar makkelijke richtingen worden gecatapulteerd. Wij gaan er echter vanuit dat het zeer karaktervormend is, belangrijk voor de toekomst dus, dat je leert werken en dit niet alleen met een bepaalde techniek, doch ook met een bepaalde discipline. Een alternatief is wellicht echter moeilijk, zolang men op niveau secundair onderwijs onvoldoende wenst tegemoet te komen aan intelligente leergestoorden.

Voor zover ik weet, maakt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geen onderscheid tussen gesubsidieerde en niet-gesubisidieerde privéscholen.

Ik was blij én tegelijkertijd verwonderd in de laatste nieuwsbrief van LetOp het volgende bericht te vinden:

wat te doen als de school redelijke aanpassingen weigert

Er dringen zich inderdaad een aantal acties op. Hopelijk zullen de in dit document vermelde acties ook gevoerd worden om het ondemocratische karakter van de privé-scholen (let wel: zij kunnen daar niets aan doen. Ik ben me er terdege van bewust dat zij daar omwille van het Vlaamse onderwijsbeleid op een bepaalde manier toe 'verplicht' worden) aan te klagen en voor goed te regelen. Ik som er enkele op:

 • Op het niveau van de Vlaamse overheid moeten zowel de minister, de onderwijsinspectie als de Vlaamse parlementaire onderwijscommissie elke schijn van belangenvermenging met één of meerdere privéscholen vermijden. Daarbij moet het hun onverschillig zijn of deze privéscholen kunnen beroep doen op een zorgvuldig samengestelde lobby of één of ander koningskind in hun populatie.
 • Het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moet verplichtend gemaakt worden voor zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubisideerde scholen. Dit betekent dat er een regelgeving in het leven moet worden geroepen die de vrijheid van schoolkeuze, het inschrijvingsrecht en de draagkrachtafweging en de consequenties daarvan verplichtend maakt voor iedereen die in Vlaanderen onderwijs verschaft, gesubsidieerd of niet.
 • De Vlaamse overheid moet de moed hebben om het jaargeld dat privé-scholen vragen aan ouders op een democratisch, t.t.z. voor ieder gezin, voor iedere ouder haalbaar niveau te plafonneren.
 • De leeropbrengst van privéscholen moet voor elke school op dezelfde, officiële manier worden vastgesteld. aangezien zij niet vallen onder de onderwijsinspectie, moet hen, zonder uitzondering, opgelegd worden dat hun leerlingen geëvalueerd worden via de Centrale examencommissie. Dit kan hun betrouwbaarheid en uitstraling trouwens alleen maar ten goede komen.
 • Er moet door de overheid duidelijk op worden toegezien dat er in de vzw's achter de privéscholen geen mensen zetelen die rechtstreeks of onrechtstreeks het Vlaamse onderwijsbeleid kunnen beïnvloeden. Hier is nog veel werk aan de winkel.

14:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: discriminatie, inschrijvingsrecht, gok, onderwijsbeleid, onderwijskansen, vn-verdrag | |

2012.06.03

Over de hervorming van het secundair onderwijs

Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de plannen van onderwijsminister Pascal Smet om het secundair onderwijs te hervormen.

De makers van de Onderwijskrant hebben een petitie op het Internet gezet om te protesteren tegen wat zij De ontwrichting van het secundair onderwijs en het unieke tso/bso/kso noemen. Je kunt hun standpunten en aurgumenten lezen op de website www.petitietegenhervormingsplanso.be.  Indien je ermee akkoord gaat, kun je de petitie tekenen door hier te klikken.

2012.05.27

Over de dringende beleidsmaatregelen

sticordibankOp 15 juli 2011 lanceerde minister Pascal Smet zijn nota Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Intussen is er rond deze nota al heel wat gebeurd. Ik verzamelde voor jullie relevante documenten die naar aanleiding van deze nota door verschillende instanties werden vrijgegeven. Je vindt ze op mijn Sticordibank: http://sticordibank.wikispaces.com/Belangrijke+documenten.

Hier vind je in primeur ook het bericht dat de Prof. Dr. Wim Van den Broeck en Mevr. Eva Staels naar de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaamse Parlement hebben gestuurd. Of je nu voor of tegen bent, je moet dit bericht gelezen hebben. Volgens mij wordt hiermee op het vlak van het zorgdenken in Vlaanderen geschiedenis geschreven.

20:01 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: inclusie, onderwijsbeleid | |

2012.01.15

Open Brief van Prof. dr. Wim Van den Broeck i.v.m. Sticordi

Prof. dr. Wim Van den Broeck en Mevr. Eva Staels hebben een Open Brief geschreven waarin ze hun bekommernissen in verband met de geplande onderwijsregelving over het toekennen van sticordimaatregelen op een rijtje zetten. We kunnen deze Open Brief alleen maar onderschrijven.

Met toestemming van de auteurs plaatste ik deze brief op de Sticordibank. Je kunt hem nalezen via de volgende verwijzing: http://sticordibank.wikispaces.com/file/view/Open+brief+r....

20:42 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: compenseren, dispenseren, onderwijsbeleid, open brief, remediëren, stimuleren | |