2011.09.11

Het leerzorgkader is dood. Lang leve het gefrustreerde kind!

Lees eerst deze tekst: http://www.klasse.be/vandaag/files/file/20110906_Terugkop.... Het leerzorgkader is dood. En waarschijnlijk ook voor goed begraven. De redenen?

  • leerzorg,leerzorgkader,opinieEen onvoldoende draagvlak, zowel tussen de twee resonantiegroepen als binnen de resonantiegroepen zelf. In het verleden deed ik al naar aanleiding van verschillende gelegenheden de oproep om de rangen te sluiten. Nog te vaak hebben we rond bepaalde thema's verschillende belangen- en drukkingsgroepen die eigenlijk niet bereid zijn om met elkaar in dialoog te gaan, omdat ze alle overtuigd zijn van het eigenste grote gelijk. Dit maakt het voor een overheid altijd gemakkelijk om het verdeel-en-heersprincipe toe te passen.
  • Vragen bij de juridisch-technische uitwerking waaronder het te gebruiken instrumentarium en het werken met doelgroepen. Nog maar recentelijk heb ik op verschillende plaatsen aangetoond dat Vlaanderen een bijna onoverbrugbaar tekort aan betrouwbare, valide, gestandaardiseerde en genormeerde tests heeft. Zelfs in die mate dat de protocollen Prodia (www.prodiagnostiek.be) volgens mij momenteel niet bruikbaar zijn. Het naar elkaar blijven kijken en continu geweegklaag van de terzake deskundige organisaties draagt hier niet bij tot een snelle oplossing van dit probleem. En het werken met doelgroepen? Sorry, maar uit de clusterwerking van Nederland had iedere verstandige Vlaming intussen de noodzakelijke lessen kunnen trekken.
  • Er is onvoldoende vertrouwen om het leerzorgkader met een basisdecreet te verankeren en dit nadien via aanbouwdecreten verder vorm te geven. De samenhang tussen alle elementen moeten in z’n geheel kunnen beoordeeld worden en de impact op het onderwijskundige, organisatorische en personele vlak moeten vooraf ingeschat kunnen worden op basis van objectieve gegevens. Was men vergeten om een 'milieu-effectenrapport' te bestellen misschien?
  • De budgetaire implicaties. Dat het leerzorgkader een dure zaak ging zijn, was van bij het begin duidelijk. Hoe heeft men dit van overheidswege niet kunnen voorzien?

Aan iedereen die heeft bijgedragen tot de mislukking van het leerzorkader: stel niets uit naar de toekomst, maar neem NU jullie verantwoordelijkheid. En die doekjes voor het bloeden? Kom zeg!

09:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, leerzorgkader, opinie | |

2011.09.03

Wat is ADHD?

Op de website van het Centrum ZitStil vond ik in de rubriek ADHD-tv dit filmpje aan dat op een beknopte manier de basiskennis over ADHD aanbrengt. Zeker bekijken! Helaas geeft dit filmpje in sommige programma's een beveiligingswaarschuwing. In Internet Explorer 9 bijvoorbeeld klik je dan in het balkje dat onderaan verschijnt op de knop [Inhoud weergeven].

11:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add, adhd | |

2011.06.26

Activerend leren - 2

Activerende leren kun je vanzelfsprekend ook in het secundair onderwijs realiseren. In onderstaande video krijg je een voorbeeld van hoe het kan.

In de brochure Leren in het bed van Procrustus, die uitgegeven werd binnen een project van het Vlaamse Departement voor onderwijs en vorming , krijg je heel wat uitgewerkte voorbeelden van dergelijke activerende leerstrategieën voor het secundair onderwijs.

10:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: activerend leren, leerstrategieen, leraar24, leren, methodiek, secundair onderwijs | |

2011.06.19

Activerend leren - 1

Activerend leren gaat er van uit dat het leren krachtiger is als de leerkracht de leerlingen of studenten in staat stelt om regelmatig met elkaar te overleggen, elkaars expertise te benutten en met elkaar tot oplossingen te komen voor problemen. Er wordt ook wel gesproken over een sociaal-interactieve leeromgeving, een omgeving met veel interactie. Een van de redenen waarom deze vorm van leren krachtiger is, is dat de leerlingen of studenten gedwongen worden om de eigen gedachten onder woorden te brengen en daar reacties op krijgen. Het geleerde wordt dan beter verwerkt. Er zijn studies waarbij hardop verwoorden, in vergelijking met stil werken, sterk ten gunste van het eerste uitvalt als het gaat om leereffecten. In onderstaand videofragment krijg je te horen hoe aan activerend leren in het basisonderwijs gestalte kan worden gegeven.

21:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: activerend leren, basisonderwijs, leerstrategieen, leraar24, leren, methodiek | |

2011.06.11

Hoe eenzaam kan iemand met ASS zijn?

To the world you may be one person
but to one person you may be the world... 

16:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, eenzaamheid, pdd-nos, sociaal isolement, sociale ontwikkeling | |

2011.05.29

Over onderwijzers

Een land dat zijn onderwijzers niet vertrouwt,
heeft suïcidale neigingen.

Jean-Pierre Chevénement

20:16 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: citaat | |

2011.05.14

Zittenblijven: de pijn rendeert niet

Dit artikel verscheen in Klasse voor leerkrachten nummer 214. Ik zocht voor jullie de achtergrond van dit artikel op en de referenties van dat nieuwe onderzoek. Heel nuttige extra informatie vind je alvast op deze website en in de volgende presentaties die ik vond op www.steunpuntloopbanen.be:

Op basis van mijn naspeuringswerk wil ik toch enkele nuancerende opmerkingen bij dit artikel maken. Waarom, omdat de auteur van dit artikel hier en daar wat te kort door de bocht is gegaan.

Eerst en vooral het besluit dat de auteur trekt uit het aangehaalde artikel van Mieke Goos, Jan Van Damme en collega's:

Leerlingen het eerste leerjaar twee keer laten volgen, heeft nauwelijks positieve effecten op hun verdere ontwikkeling.

Helaas voor de auteur, vind ik deze uitspraak in de presentatie die de onderzoekers gaven niet terug. Wat ik wel lees is:

In het algemeen blijkt dat zittenblijven in het eerste leerjaar mogelijk minder gunstige effecten heeft dan doorgaans wordt gedacht… Doorheen de lagere school groeien zittenblijvers uit het eerste leerjaar trager ivm leerjaargenoten met een gelijkaardige kans om te blijven zitten, waardoor ze op het einde van de lagere school minder goed presteren, minder zelfvertrouwen hebben etc. terwijl ze beter gepresteerd zouden hebben en op psychosociaal vlak gelijkaardig of zelfs beter gefunctioneerd zouden hebben, waren ze toch overgegaan naar het tweede leerjaar.

Daarenboven geven de onderzoekers aan dat verder onderzoek noodzakelijk is. In hun presentatie geven ze aan in welke richting dat onderzoek moet gebeuren. Ook hun slotconclusie is zeer genuanceerd:

Misschien moeten we zittenblijven in het eerste leerjaar als onderwijspraktijk in vraag durven stellen en op zoek gaan naar alternatieven.

Merk ook op dat het in dit onderzoek enkel gaat over overzitten van het eerste leerjaar. Het is nog maar de vraag of de resultaten van dit onderzoek naar de andere leerjaren kunnen worden geëxtrapoleerd.

Een tweede keer gaat de auteur van dit artikel kort door de bocht als hij een praktijkvoorbeeld geeft. Centraal staat volgens mij hier de uitspraak van Shakespeare:

What's in a name?
That which we call a rose.
By any other name would smell as sweet.

De vraag is immers of we het woord zittenblijven niet vervangen door eufemismen als kleuterschoolverlenging, omwegklas, opstapklas, schakelklas, ... terwijl de essentie hetzelfde blijft: het kind loopt een jaar schoolse vertraging op. Zo lees ik in het interview met juffrouw Imke Joos, de leraar van de omwegklas:

Op het einde van het jaar kijk ik samen met de zorg- en GOK-coördinator hoever mijn leerlingen staan. Afhankelijk daarvan en van hun leeftijd, doen ze het vijfde leerjaar over, gaan ze naar het zesde leerjaar of rechtstreeks naar de B-stroom. Meestal doen ze het na de omwegklas wel goed. Alle achterstand wegwerken is moeilijk, maar ze hebben hier in elk geval leren leren en hun verantwoordelijkheid leren nemen.

Let op: ik spreek me hier niet uit tegen het initiatief van deze school. Integendeel: hoed af om dit alles binnen het bestaande lesurenpakket te willen organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat ze deze kinderen een zeer grote dienst bewijzen. Zowel op korte als op (middel)lange termijn. Maar om ze te presenteren als alternatief voor zittenblijven? Ergens suggereert de auteur van dit praktijkvoorbeeld dat leerkrachten uit een reguliere klas niet gedifferentueerd tegemoet komen aan de noden van de kinderen die in hun klas overzitten. Niets is minder waar.

Misschien was dit artikel beter de wereld ingestuurd nadat de resultaten van het nog te voeren onderzoek Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief bekend waren gemaakt.

Nu lijken het op het einde van het schooljaar af en toe zeer bewogen oudercontacten te zullen worden...

17:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijsloopbaan, schoolloopbaan, zittenblijven | |

Connect Vloeiend lezen

Klik hier voor de handleiding.

 

10:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: connect, dyslexie, geletterdheid, leesproblemen, leraar24, lezen, methodiek, taal | |

2011.05.07

Connect Woordherkenning

Klik hier voor de handleiding.

 

10:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: connect, dyslexie, geletterdheid, leesproblemen, leraar24, lezen, methodiek, taal, woordherkenning | |

2011.04.30

Connect Klanken en Letters

Het Connect-programma is een interventieprogramma voor probleemlezers dat uitgewerkt werd in het kader van het Nederlandse Masterplan Dyslexie. Het bestaat uit drie delen die bedoeld zijn voor zeer frequente interventie (minimaal drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten) individueel of in een kleine groep. In dit en de volgende berichten stel ik telkens één van de drie delen voor aan de hand van filmpjes die ik vond op Leraar24. Ik plaats er telkens een rechtstreekse koppeling naar de handleiding bij. Vandaag deel 1: Connect Klanken en letters.

Klik hier voor de handleiding.

13:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: connect, dyslexie, fonemisch bewustzijn, fonologisch bewustzijn, geletterdheid, leesproblemen, leraar24, lezen, methodiek, taal | |