2013.01.20

Wat we van Wallonië kunnen leren: immersieonderwijs

Steeds leer leerlingen in het Franstalige onderwijs in Wallonië en Brussel volgen immersieonderwijs. Ze krijgen maximaal drie kwart van de lessen in het Nederlands, Engels of Duits. De meeste leerlingen kiezen voor het Nederlands, omdat de ouders het heel belangrijk vinden dat hun kind de twee landstalen leert. Op Tvklasse kun je nu een filmpje bekijken dat dat immersieonderwijs in de praktijk toont:

Lees zeker ook het begeleidende artikel

10:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: immersieonderwijs, taal, taalinitiatie, taalonderwijs, tvklasse, vreemde talen | |

2012.12.16

Onderwijs in Finland

Het is al meermaals gebleken: het Finse onderwijssysteem behoort tot de succesrijkste ter wereld. In het volgende filmpje horen we Pasi Sahlberg, de pleitbezorger van dat Finse onderwijs. Hij beschrijft het Finse onderwijssysteem en legt daarbij de nodige accenten.

20:44 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, pasi sahlberg | |

2012.12.08

John Hattie - Visible learning|Effective methods

09:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: evidence based, john hattie, onderwijsresearch | |

2012.11.30

John Hattie - Visible learning|Disasters and below average methods

Wie in het onderwijs spreekt over evidence based werken, kent zeker en vast Robert Marzano, wiens werk vertaald werd door het Nederlandse Bazalt. Iemand die soortgelijk onderzoek doet, maar wiens werk nog niet in het Nederlands is vertaald, is de Australiër John Hattie. We laten hem hier vandaag en de komende weken aan het woord.

21:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: evidence based, john hattie, onderwijsresearch | |

2012.11.25

Zich inleven in autisme

In het volgende filmpje is Prof. Dr. Herbert Roeyers van de Universiteit Gent aan het woord. Aan de hand van concrete voorbeelden probeert hij een beeld te geven van wat een autismespectrumstoornis kan zjn:

10:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, herbert roeyers, informatieverwerking, pdd-nos | |

2012.11.16

Het oudercontact - 6

19:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: communicatie, ouders, oudercontact, tvklasse, verbondenheid | |

2012.11.11

Het oudercontact - 5

10:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: communicatie, lichaamstaal, ouders, oudercontact, tvklasse | |

2012.11.03

Wim Van den Broeck over de kracht van onderwijzen

En nu nog Frank Vandenbroucke terug als minister van onderwijs!

2012.10.27

De onderwijsgrap van de eeuw: te droevig om mee te lachen

citaat,dagboek van de zorgcoördinator,van inIn het dagboek van de zorgcoördinator van uitgeverij Van In las ik in het hoofdstuk over zorg een toch wel zeer eigenaardige omschrijving van ontwikkelingsdyspraxie (dcd, coördinatie-ontwikkelingsstoornis). Ik citeer:

deze kinderen hebben het moeilijk om blokfluit te spelen

Veel meer is er over deze motorische stoornis niet te vinden. En dat voor mensen die mij ervan verzekerden dat zij specialisten waren in zorg.

 FOEI!LachenLachenLachenLachen

Wat ons ook veel leert over de kwaliteitscontrole achteraf... Hoe dan ook: ik ga me er eens rustig bij neerzetten om dit onderdeel grondig door te nemen. Dergelijke fouten zal ik hier systematisch vermelden.

16:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: citaat, dagboek van de zorgcoördinator, van in | |

Over de fundamentele ongelijkheid van de gelijke onderwijskansen

Ik beloofde het mijn lezers op http://www.facebook.com/lieven.coppens. Ik zou vanaf dit schooljaar niet langer op de barricades gaan staan, maar er voor. Bepaalde gebeurtenissen in het Vlaamse onderwijs zorgen er voor dat ik daar vroeger dan verwacht mee begin.

Het onderwijs in Vlaanderen heet kosteloos te zijn. Ten minste het door de overheid gesubsidieerde onderwijs. Als het om gelijke onderwijskansen gaat, dan zullen deze scholen het de afgelopen maanden geweten hebben. Zij werden door de inspectie naar aanleiding van de doorlichting bij momenten snoeihard aangepakt en afgerekend op hun onderwijskansenbeleid. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Privéscholen lijken hieraan te ontsnappen. Zij kunnen zich zonder meer richten op de Y.A.R.V.I.S.(Young, Attractive, Rich, Verbal, Intelligent, Social)-kinderen en hun ouders. Welke uitleg ze er ook voor verzinnen, het jaargeld dat ze vragen bewijst dat ze heel wat kinderen uitsluiten. De discriminatie springt hier uit als vanzelf: Ik geef enkele voorbeelden:

 • School in Berchem: € 15.000,-
 • School in Kessel-Lo: € 9.200,- Verminderde inschrijvingsprijs: € 7.900,-
 • School in Kraainem: € 13.000,- met beurs: € 5.000,-
 • School in Oostduinkerke en Brasschaat: € 28.881,- zonder internaat, € 31,477 met internaat

Iedereen kan voor zichzelf berekenen hoeveel maandsalarissen hierin volledig opgaan: voor de meeste tweeverdieners is dit, zelfs met een beurs, financieel nagenoeg onhaalbaar. Voor gezinnen met één maandsalaris is dit volkomen onhaalbaar.

Daarenboven hanteren sommige van deze scholen zelfs openlijk een aantal uitsluitingscriteria. Ik plukte er enkele van hun websites:

 • 'Leerlingen met ernstige gedragsstoornissen worden niet aanvaard'
 • 'Leerlingen met mildere gedragsmoeilijkheden worden voorwaardelijk ingeschreven'

Zowel de kostprijs als deze uitsluitingscriteria gaan lijnrecht in tegen het VN-verdrag inzake de integratie van personen met een handicap als tegen het principe van de gelijke onderwijskansen.

Nog erger wordt het als het departement onderwijs (onder andere de onderwijsinspectie) openlijk, zonder enige vorm van schaamte, met deze scholen gaat samenwerken en hen erkent of als de leden van de Onderwijscommissie van het Vlaamse Parlement ten gunste van dergelijke scholen bij de minister gaan pleiten.

De hieronder afgebeelde krantenartikels (klik er op om ze te vergroten) tonen aan dat je toch een speciale school voor 'speciale' leerlingen kunt zijn, zonder een hoog inschrijvingsgeld en zonder zich buiten het reguliere onderwijssysteem te plaatsen:

veel vreemde talen voor wereldburgers in de dopwiskunde leren met de lijnen van mondriaan.pngPrivéscholen pakken graag uit met hun hoge slaagkansen. Dat is logisch: zo kunnen ze hun bestaan legitimeren. Helaas lijkt dit meer en meer op een apologetiek, in de meest negatieve zin van het woord. Door het inbouwen van bepaalde beperkende maatregelen, zowel financieel als pedagogisch, voorkom je voor een zeer groot deel dat leerlingen die omwille van een aantal persoonlijke en/of contextfactoren (waarvoor zij noch hun ouders vrijwillig gekozen hebben) minder kans hebben op leer- en schoolsucces, instromen in jouw school, waardoor je dan inderdaad kunt gaan pronken met jouw grotere slaagkansen.

Ronduit ergerlijk, zoniet populistisch, wordt het als je op bepaalde websites dan uitspraken leest zoals:

Een analyse van wie er juist komt, legt tegelijk de achillespezen bloot van het klassiek onderwijs. En die zijn:

 • Een onvoldoende snel en vooral adequaat ingrijpen op niveau van lager onderwijs bij leerstoornissen. Met adequaat wordt ook bedoeld : niet onmiddellijk naar het type-8 onderwijs, waar hét grote probleem niet in de theorie ligt, maar wel in de praktijk. Concreet raken nauwelijks 5 % van de schoolverlaters uit type-8 nog in een TSO of ASO, om de simpele reden dat slechts het niveau eind vierde leerjaar behaald werd. Wie het tegengestelde beweert, zegt de waarheid niet. Dus is ofwel de instroom verkeerd, nl. geen leergestoorden die normaal intelligent zijn, zoals de theorie zegt, maar wel randintelligenten, die feitelijk in type-1 thuishoren. Ofwel houdt men de leerlingen op een kunstmatig laag pitje onder het mom : ze moeten vooral grààg naar school komen. Wat tijdelijk waar is, maar zich in de puberteit wreekt.
 • Onvoldoende snel en kwalitatief reageren van vele huidige CLB-centra. Vooral in de periferie is onvoldoende kwaliteit aanwezig om op een gespecialiseerde wijze een specifieke leerstoornis te onderkennen en door te verwijzen. Dat daarbij een privé-school, ook al is die dan officieel erkend, nog altijd niet als een valabel alternatief aanzien wordt, komt hier dan nog niet ter sprake. Ook testen de CLB-centra de kinderen veel te laat. De verhalen van kinderen die aangemeld worden, doch slechts maanden later kunnen op het programma gezet worden , zijn legio. Een betere samenwerking met leerkrachten, toch de eerste observatoren van een leerstoornis, is hier noodzakelijk, en gebeurt onvoldoende.
 • Onvoldoende vertrouwd zijn van leerkrachten met nieuwe technieken en vooral van leerstoornissen. Het is uitermate bedroevend hoe weinig geweten is van met name dyslexie, ondanks de grote inspanningen geleverd op beleidsvlak. Er ligt een reuzegroot gat tussen de aanwezige theoretische kennis aan de universiteiten en wat onderwezen wordt aan onze normaalscholen.
 • Terwijl in lagere scholen, door individuele contacten, remedial teachers en logopedisten, de situatie nog redelijk is voor de leerbemoeilijkten, is het op secundair onderwijs helemaal huilen met de pet op. Het fameuze ABC-attesteringssysteem maakt dat al zeer snel, soms tijdelijk, middelmatige ( is niet : slechte ) leerlingen naar makkelijke richtingen worden gecatapulteerd. Wij gaan er echter vanuit dat het zeer karaktervormend is, belangrijk voor de toekomst dus, dat je leert werken en dit niet alleen met een bepaalde techniek, doch ook met een bepaalde discipline. Een alternatief is wellicht echter moeilijk, zolang men op niveau secundair onderwijs onvoldoende wenst tegemoet te komen aan intelligente leergestoorden.

Voor zover ik weet, maakt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geen onderscheid tussen gesubsidieerde en niet-gesubisidieerde privéscholen.

Ik was blij én tegelijkertijd verwonderd in de laatste nieuwsbrief van LetOp het volgende bericht te vinden:

wat te doen als de school redelijke aanpassingen weigert

Er dringen zich inderdaad een aantal acties op. Hopelijk zullen de in dit document vermelde acties ook gevoerd worden om het ondemocratische karakter van de privé-scholen (let wel: zij kunnen daar niets aan doen. Ik ben me er terdege van bewust dat zij daar omwille van het Vlaamse onderwijsbeleid op een bepaalde manier toe 'verplicht' worden) aan te klagen en voor goed te regelen. Ik som er enkele op:

 • Op het niveau van de Vlaamse overheid moeten zowel de minister, de onderwijsinspectie als de Vlaamse parlementaire onderwijscommissie elke schijn van belangenvermenging met één of meerdere privéscholen vermijden. Daarbij moet het hun onverschillig zijn of deze privéscholen kunnen beroep doen op een zorgvuldig samengestelde lobby of één of ander koningskind in hun populatie.
 • Het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moet verplichtend gemaakt worden voor zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubisideerde scholen. Dit betekent dat er een regelgeving in het leven moet worden geroepen die de vrijheid van schoolkeuze, het inschrijvingsrecht en de draagkrachtafweging en de consequenties daarvan verplichtend maakt voor iedereen die in Vlaanderen onderwijs verschaft, gesubsidieerd of niet.
 • De Vlaamse overheid moet de moed hebben om het jaargeld dat privé-scholen vragen aan ouders op een democratisch, t.t.z. voor ieder gezin, voor iedere ouder haalbaar niveau te plafonneren.
 • De leeropbrengst van privéscholen moet voor elke school op dezelfde, officiële manier worden vastgesteld. aangezien zij niet vallen onder de onderwijsinspectie, moet hen, zonder uitzondering, opgelegd worden dat hun leerlingen geëvalueerd worden via de Centrale examencommissie. Dit kan hun betrouwbaarheid en uitstraling trouwens alleen maar ten goede komen.
 • Er moet door de overheid duidelijk op worden toegezien dat er in de vzw's achter de privéscholen geen mensen zetelen die rechtstreeks of onrechtstreeks het Vlaamse onderwijsbeleid kunnen beïnvloeden. Hier is nog veel werk aan de winkel.

14:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: discriminatie, inschrijvingsrecht, gok, onderwijsbeleid, onderwijskansen, vn-verdrag | |