2008.08.31

De sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs

sociaal emotioneelHet nationale expertisecentrum voor leerplanontwikkeling uit Nederland maakte deze databank aan met informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs. De twee belangrijkste rubrieken van deze website zijn de volgende:

 • werken aaneen positief sociaal emotioneel klimaat: deze rubriek ondersteunt de leerkracht bij het stimuleren van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen. Thema's die aan bod komen zijn:
  • zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • gevoelens van zichzelf en anderen
  • inleven in de ander
  • waarden en normen
  • conflictsituaties oplossen
  • relaties en seksualiteit
 • omgaan metsociaal-emotionele problemen: deze rubriek geeft de leerkracht praktische hulp bij het omgaan met sociaal-emotionele problemen in de klas. Problemen die aan bod komen zijn:
  • concentratieproblemen
  • hyperactiviteit
  • faalangst
  • sociale angst en sociaal isolement
  • depressiviteit
  • pesten
  • agressie en geweld
  • mishandeling en seksueel misbruik
  • verdriet en rouw

Per thema of probleem is er altijd een informatieve tekst. Daarin wordt uitgelegd waar het over gaat en wat de leerkracht kan doen. Om misverstanden te voorkomen worden alle begrippen uitgelegd of geïllustreerd (deze uitleg of illustratie wordt getoond in een informatievenster bij de woorden die in het roze gemarkeerd zijn. Dit venster kun je lezen door op het icoontje na deze gemarkeerde woorden te klikken). Bij elke tekst wordt er verwezen naar bronnen die de leerkracht kan gebruiken en naar andere onderdelen van de website die er verband mee houden.

Toch mag je de rubriek schoolportretten niet zonder meer overslaan. Je vindt er voorbeelden van een goede praktijk die zeer verrijkend zijn. De rubriek downloads bevat concrete maatregelen (momenteel enkel de afsprakenslang) die van het net kunnen gehaald worden.

2008.05.09

National Resource Center on AD|HD

national resource center on ad|hdOp initiatief van chadd werd er in Amerika een internetplatform opgericht waarop de  wetenschappelijke informatie over ad(h)d verzameld wordt. Op die manier hoopt men tegemoet te komen aan de nood van zowel de beroepsmensen als het brede publiek aan concrete informatie over AD(H)D.

Deze informatie kan heel snel doorzocht worden aan de hand van de indeling in verschillende domeinen:

 • algemene informatie over AD(H)D
 • diagnose en behandeling
 • omgaan met structuren en instellingen (niet relevant omdat het uitgaat van de specifiek Amerikaanse situatie)
 • onderwijs en opvoeding
 • leven met AD(H)D

Elk domein heeft nog een verdere onderverdeling die het zoeken nog eenvoudiger maakt. Daarenboven wordt er telkens verwezen naar andere websites die eveneens relevante informatie bevatten.

Kortom, het doorzoeken meer dan waard.

21:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, add, adhd | |

2008.05.04

Kinderen en volwassenen met AD(H)D

children and adults with attention deficit/hyperactivity disorderChadd is een Amerikaanse non-profit organisatie die de belangen wil behartigen van mensen met AD(H)D. De organisatie ontstond vanuit een aantal ouders van kinderen met AD(H)D die vonden dat ze met hun vragen en problemen nergens terecht konden. Via hun website verspreiden ze (onder andere onder de knop Understanding AD/HD) heel wat nuttige informatie.

Wie lid wordt van deze organisatie krijgt meteen ook het tweemaandelijks tijdschrift Attention in de bus en kan via een forum contact maken met lotgenoten. Via de webwinkel kan men publicaties aankopen en audio- en videobestanden van voorbije conferenties.

 

22:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: adhd, add, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis | |

2008.04.12

Handelingswijzer

handelingswijzer.nlDe website www.handelingswijzer.nl is nog een zeer jonge website. Het is de bedoeling om via deze website handelingswijzers over het omgaan met problemen van allerlei aard uit te wisselen. Momenteel zijn er al een veertiental ter beschikking gesteld:

 • ADHD
 • Asperger-syndroom
 • Autisme
 • Cerebrale Parese
 • DCD
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Epilepsie
 • Foetaal Alcohool Syndroom
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • NLD
 • Spierdystrofie
 • Spina bifida
 • Syndroom van Gilles de la Tourette

Wie zich inschrijft op deze website (gratis!) kan eigen materiaal en links aanbieden en heeft toegang tot het forum.

2008.03.16

Kinderneurologie

kinderneurologieDeze website van J.H.Schieving geeft informatie op de maat van ouders over allerlei kinderneurologische aandoeningen. Onder de rubriek Ziektebeelden vind je een index met 22 thema's, waaronder bewegingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Door deze aan te klikken vind je telkens een verdere indeling. Via de rubriek Van A tot en met Z kan je de website rechtstreeks doorzoeken op een bepaald probleem, aandoening, syndroom, enz.

Deze website biedt zeer toegankelijke informatie die onmiddellijk bruikbaar is voor ouders of andere personen die beroepsmatig met een kind met een bepaald probleem in aanraking komen.  Elke aandoening wordt op dezelfde manier beschreven in een soort van technische fiche: dezelfde rubrieken komen steeds terug:

 • een algemene beschrijving
 • eventuele alternatieve benamingen
 • de frequentie van voorkomen
 • de groep kinderen bij wie het voorkomt
 • de kenmerken en verschijningsvormen
 • de oorzaken
 • de diagnose
 • de behandelingsmogelijkheden
 • de kans dat broers en zussen dezelfde aandoening hebben

Wie deze informatie wil meenemen wordt verwend: alles is van de website te halen in de vorm van een PDF-document!

Onder de rubriek Contact met ouders treffen ouders een forum aan waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen trouwens ook terecht in het gastenboek, waar de auteur van deze website zich duidelijk de moeite doet om op bepaalde vragen te reageren.

2008.03.09

Autisme journaal

autisme journaalDeze website is opgesteld in de vorm van een weblog en bevat heel wat informatie over autismespectrumstoornissen. Naast korte en actuele berichten vind je er ook meer uitgebreide artikels over heel wat thema's zoals het gebruik van medicatie, het recht op verhoogde kinderbijslag, de sterke kanten van autisme en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Verder vind je er ook meer algemene informatie over onder andere de normale taalontwikkeling van kinderen, het buitengewoon onderwijs en dergelijke meer.

Deze website biedt heel wat toegankelijke informatie voor ouders. Ook leerkrachten en begeleiders die beroepsmatig met het fenomeen te maken krijgen kunnen hier de eerste informatie opdoen alvorens dieper op het onderwerp in te gaan. Voor hen zal de informatie op deze website echter niet altijd volstaan.

11:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autismespectrum, adhd, ass, autisme, asperger, pdd-nos, add, ontwikkelingsstoornis | |

2008.02.17

Impuls Digitaal

impulsImpuls is een vereniging van volwassenen met ADHD. Ze is opgericht voor die volwassenen die niet over hun ADHD heengegroeid zijn - en dat zijn er zo'n 1 à 2 procent van alle kinderen die ADHD hadden. Deze Nederlandse vereniging biedt aan hun doelgroep verschillende mogelijkheden, zoals lotgenotencontact, symposia, een internetforum en dergelijke meer.

Op hun website vind je onder de rubriek Lezen over ADHD heel wat nuttig leesvoer over ADHD bij volwassenen. Naast praktische informatie over medicatie en het beheren van geld vind je er onder andere ook nuttige informatie over de comorbiditeit van ADHD met andere stoornissen of problemen. Zeer interessant is ook het archief met daarin de artikels (in PDF-formaat) die verschenen in het tijdschrift van de vereniging, Impulsief.

Veel van de informatie op deze website is ook relevant voor jonge volwassenen in het hoger onderwijs of jongeren die na het secundair onderwijs direct een plaatsje zoeken op een werkvloer. Vandaar vond ik het nodig ze ook te vermelden op deze weblog.

12:01 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autismespectrum, adhd, add, ass | |

2008.01.26

Exit: New Horizons for Learning

new horizons for learningIn 2006 hield het internationale onderwijsnetwerk New Horizons for Learning na 26 jaar op te bestaan. Al die tijd was het netwerk een voortrekker op het gebied van de onderwijsvernieuwing. Het ging actief op zoek naar succesvolle onderwijsstrategieën, gaf deze bekendheid en hielp ze implementeren. De resultaten van dit netwerk werden geborgd op de website www.newhorizons.org die op het Internet zal aanwezig blijven. Alle informatie werd ondergebracht in zeven categorieën die telkens rijk gedocumenteerd zijn met onmiddellijk te consulteren artikels, literatuurlijsten en relevante internetverwijzingen:

 • Teaching and Learning Strategies: Informatie over enkele van de best gedocumenteerde en onderzochte onderwijs- en leerstrategieën die studenten toelaten om met nog meer succes te leren. Aan bod komen onder andere de theorie van de meervoudige intelligentie en de instrumentele verrijking.
 • Perspectives on the Future: Hier werd er nagedacht over de beste manier om onszelf en onze studenten voor te bereiden op een toekomst die moeilijk te voorspellen is. Met de nadruk op de actieve rol die iedereen moet spelen om de mensheid op een positieve koers te houden.
 • Transforming Education: Welke mogelijkheden hebben we om nieuwe onderwijssystemen en leergemeenschappen te maken voor de studenten van vandaag die de volwassenen van morgen worden. Welke veranderingen moeten we aanbrengen zodat het voor elke student mogelijk wordt om succes te behalen? 
 • News from the Neurosciences: Over de bevindingen van de neurowetenschappen en de implicaties ervan op het leren.
 • Special Needs/Inclusion: Iedereen heeft een andere manier van leren. Sommigen worden meer uitgedaagd dan anderen. In deze rubriek vind men informatie voor leerkrachten en ouders van studenten met fysieke, emotionele en cognitieve beperkingen. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de noden van hoogbegaafde leerlingen, omdat deze noden nog te vaak niet onderkend worden.
 • Lifelong Learning: Leren is een levenslange opdracht. Leren geeft het leven zin en zorgt ervoor dat een mens mentaal, fysisch en emotioneel blijft groeien.
 • Student Voices: Studenten geven zelf aan wat er voor hen wel en niet werkt in verband met leren op school en in andere omgevingen. Daarnaast wordt er gekeken hoe studenten meer betrokken kunnen worden bij hun eigen leren.

Daarnaast vind je op de website ook nog de verzameling van alle nieuwsbrieven (50 in totaal!) die het netwerk gedurende haar bestaan uitgaf.

2007.02.11

Hoogbegaafdheid, ADHD en visuospatieel leren

visuospatieelOp de website van The Institute for the Study of Advanced Development is er heel wat informatie samengebracht rond hoogbegaafdheid. Het visuospatiële leren komt ruim aan bod. Wat is het eigenlijk? Hoe ga je er als leerling mee om? Op welke manier geef je instructie? Dit zijn enkele vragen die een antwoord krijgen. Ook de relatie tussen ADHD en het visuospatiële leren komt aan bod.

Men gaat eveneens dieper in op de aanwezigheid van leerproblemen bij hoogbegaafde leerlingen. Het thema hoogbegaafdheid bij volwassenen krijgt ook een plaats.

12:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, visueel-ruimtelijk, adhd | |

2006.07.01

ADHD op kindermaat

Dit is een informatieve website die speciaal geschreven is voor kinderen en jongeren met ADHD. Arnold, Sanne, zijn moeder Marian en dokter Mulder leggen op een bevattelijke manier uit wat ADHD is en wat er kan aan gedaan worden.

Naast een duidelijke beschrijving van het probleem wordt ook de impact van ADHD op de omgeving goed omschreven. Bij de behandeling van ADHD beperkt men zich niet enkel tot de verschillende vormen van medicatie, maar wordt er ook uitleg gegeven over de toch wel noodzakelijke gedragsaanpak.

In de rubriek voor docenten vind je ook aanklikbare verwijzingen naar de bijsluiters van Rilatine (in Nederland op de markt onder de naam Ritalin), Concerta en Strattera. Deze worden aangevuld met een paar tips voor meer informatie.

Met dank aan Hans De Four van KlasCement voor de tip.

21:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: adhd | |