2006.06.22

Spijbelen

Bart Van den Driessche bracht op deze website in vijf rubrieken heel wat nuttige informatie samen over het thema spijbelen.

In de rubriek Algemeen leer je onder andere wat de herkomst is van het woord spijbelen en welke soort spijbelaars er bestaan. De rubriek Evaluatierapporten laat je toe de rapporten voor de schooljaren 2002-2003 en 2003-2004 te raadplegen. In de rubriek Wetgeving word je doorverwezen naar de omzendbrieven over afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs en de opdrachten van het CLB op Edulex. De voorlaatste rubriek Tips bevat aandachtspunten en raadgevingen voor ouders, scholen en leerlingen in verband met spijbelgedrag. De rubriek Links spreekt voor zich: nuttige internetadressen.

Een goed naslagwerk.

21:38 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spijbelen | |

2006.06.21

Leren gemakkelijk?

 Deze Nederlandse website over Leren leren richt zich op kinderen en jongeren. Ze staat boordevol concrete tips en hulpmiddelen in verband met studeren.

Een eerste grote rubriek Stampwerk gaat over het memoriseren van leerstof. De tafels van vermenigvuldiging, begrippen, woordenschat van een tweede taal, de spelling van woorden, ... het wordt allemaal in deze rubriek concreet gemaakt. De tweede rubriek heet Maakwerk. Hierin wordt de leerling op weg gezet om leerstof inzichtelijk te verwerken. Ook hier wordt alles zeer praktisch aangebracht. De derde rubriek, Spiegelwerk, behandelt op een zeer bevattelijke manier verschillende aspecten van het Leren leren zelf.

Deze website is niet alleen de moeite waard voor de leerlingen, maar ook voor alle begeleiders die met kinderen en jongeren werken rond Leren leren.

22:12 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren | |

2006.06.17

Handelingsplannen

Het opstellen van een handelingsplan zal in Vlaanderen, met de komst van de discussienota Leerzorg van de minister, alleen maar aan belang winnen. Naast de zeer goede brochure die door het Vlaamse departement van onderwijs werd uitgegeven (zie mijn bericht van 29 januari 2006 op deze weblog) is er ook deze vernieuwde Nederlandse website die uitsluitend over het opstellen van een handelingsplan gaat.

Op deze website vind je literatuurverwijzingen, artikels en verwijzingen naar andere websites over handelingsplanning. Word je lid van deze website (en dat kan gratis) dan  krijg je toegang tot het afgesloten deel van deze website waar je concrete voorbeelden van handelingsplannen en software kan ophalen. Als lid kan je ook deelnemen aan het discussieforum en zelf internetverwijzingen toevoegen.

11:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: handelingsplan | |

2006.06.15

Taalontwikkeling

Deze Nederlandse website heeft de taalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters als onderwerp. In zes onderdelen krijgt men een grote hoeveelheid concrete - want voor ouders bedoelde - informatie.

In het eerste onderdeel Wat is taal? Gaat men dieper in op de taalinhoud (de woordenschat), de taalvorm (de zinsconstructie) en het taalgebruik. Het tweede onderdeel Kind en taal gaat uitgebreid in op hoe het kind leert praten en lezen en hoe de taalontwikkeling er uitziet op de volgende leeftijden:

- 0 tot 6 maanden
- 6 tot 12 maanden
- 1 jaar
- 18 tot 24 maanden
- 2 tot 3 jaar
- 3 tot 4 jaar
Het derde onderdeel Stimuleren geeft concreet aan hoe ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

In het vierde onderdeel Testen wordt de Spraak en taal Normen Eerste Lijn vragenlijst (SNEL) voorgesteld. Deze lijst bestaat uit 14 vragen over de mijlpalen in de normale taalontwikkeling. Deze lijst kan men op de website zelf invullen. Deze vragenlijst is het resultaat van het doctoraatsverhandeling die door Margreet Luinge aan de universiteit van Groningen werd gemaakt en is bedoeld als een screeningsinstrument. Deze vragenlijst is nog niet uitgetest op grote groepen kinderen. Wetenschappers weten nog niet precies of de conclusie bij alle kinderen klopt. Om te bepalen of de taalontwikkeling van een kind goed verloopt is daarom de mening van een deskundige voorlopig nog nodig.
Het vijfde deel Meer over taal geeft een overzicht van bronnen waar men meer kan te weten komen over de taalontwikkeling of waar men met concrete vragen terecht kan.

In het laatste deel Advies en hulp geeft men kort aan waar men terecht kan voor bijkomend onderzoek.

21:18 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, taalontwikkeling | |

2006.06.14

Het boerenbedrog van het 'attest dys-problemen'

Het is bijna weer zover. Het einde van het schooljaar is in zicht. Clb's, revalidatiecentra en privé-therapeuten zullen weer de vraag krijgen om voor kinderen die de basisschool verlaten een 'attest leerproblemen' op te maken. Hierbij roep ik op om nergens de term 'attest' te gebruiken. Deze term in deze context gebruiken is boerenbedrog: er is immers niets wettelijk geregeld in verband met het verlenen van stimulerende, compenserende, remediërende, relativerende en dispenserende maatregelen voor kinderen met leerproblemen. Het gebruik van de term 'attest' wekt de valse indruk van wel. Een tweede bezwaar is dat deze term zodanig vaak gebruikt wordt in combinatie met de benaming van een 'dys'-stoornis (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ...) dat hij niet lijkt te gelden voor die leerstoornissen die wel ernstig zijn maar niet ernstig genoeg om zo'n 'dys'-label te krijgen. Hierdoor wordt de waarde van de diagnose van de 'dys'-stoornissen uitgehold: het leidt vroeg of laat onvermijdelijk tot de eis van betrokken partijen om een dergelijk label te krijgen.

Vandaar deze oproep: reik geen 'attesten' meer uit, maar maak werk van goed onderbouwde 'gemotiveerde verslagen leermoeilijkheden'. Zo een gemotiveerd verslag is een geïndividualiseerd geheel. Hierin moet staan wat de naam van het probleem is, wat de oorzaak van het probleem is en wat er kan aan gedaan worden. Vooral dat laatste is van belang. Kinderen met leerstoornissen die vanuit de basisschool vertrekken naar het secundair onderwijs hebben meestal al een lang zorgtraject achter de rug. In dat traject heeft men ondervonden welke maatregelen voor deze specifieke leerling effect hebben en welke niet. Geef deze informatie mee. Schrijf deze maatregelen zeer concreet uit zodat de ouders kunnen beoordelen of het zorgaanbod van de nieuwe school tegemoet komt aan de noden van hun kind. Help hen om bij inschrijving dit zorgaanbod van de nieuwe school te bevragen in het licht van wat hun kind nodig heeft.

Dit zorgaanbod van de nieuwe school bestaat het best uit twee soorten maatregelen. Enerzijds deze zorgmaatregelen waar elk kind, of het nu een leerstoornis heeft of niet, baat bij heeft en anderzijds een, meestal beperkt, aanbod van geïndividualiseerde maatregelen.

21:53 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gemotiveerd verslag, leerproblemen | |

2006.06.11

ICT op school

Nee, dit is geen vergissing van mij. Ik laat dit bericht bewust op mijn beide weblogs verschijnen. De website die ik bespreek hoort immers op de beide plaatsen thuis. ICT op school - belangenbehartiging is de website van de Nederlandse Stichting ICT op school. Deze stichting is verantwoordelijk voor:

- het toerusten en begeleiden van scholen in de keuze van ICT-producten en diensten
- het helder maken van onderwijsvragen op het gebied van leren (vernieuwen) met ict met als doel samenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling
- het onderzoek, de analyse en de monitoring van ontwikkelingen in het onderwijsveld in relatie met ICT
- behartiging van collectieve belangen op het gebied van ict en onderwijs

Voor ons, Vlamingen, lijkt dit misschien minder belangrijk, maar deze website geeft ons wel heel wat informatie en bruikbare instrumenten om op de scholen tot een echte visie op ICT te komen. De website bestaat uit zeven hoofdrubrieken: algemeen, samenwerking, kennisrotonde, onderzoek, deskundigheid, software en infrastructuur. Vooral in de rubrieken kennisrotonde, onderzoek en deskundigheid staat er heel wat bruikbare informatie. Zeer interessant zijn de internetprogramma's - waar de ICT-boom er een van is - die scholen helpen zichzelf te bevragen. Verplichte literatuur voor ICT-coördinatoren!

21:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict | |

2006.06.03

Blog-van-één-dag

Kon het gewoon niet laten. Dit moest en zou op mijn weblog. Omdat spelen ook leren is.

Seaghan Moriarty plaatste op maandag 17 januari 2005 om en bij de 35 beschrijvingen van spellen voor de speelplaats op het Internet. Sommige komen me bekend voor, andere helemaal niet.

Een Iers internet-alternatief voor de spelenkoffer? Ik vind het alvast een gouden adres voor een "speelse" leerkracht...

19:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: speelplaats | |

Pedablogy

Dit is een weblog van de Ier Seaghan Moriarty. Hier verzamelt hij artikels, internetverwijzingen en (eigen) bemerkingen over de mogelijkheden die ICT biedt om het onderwijs te verbeteren.

Aangezien het een weblog is, is het moeilijk om een inhoudelijke samenvatting te geven. Ik vond de grote diversiteit aan berichtjes alvast zeer boeiend. Zelf grasduinen dus!

Vanaf vandaag vind je een permanente link naar deze blog in de kolom hiernaast.

19:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: algemeen | |

2006.06.02

Connectivisme

In het vorige berichtje had ik het over het connectivisme van George Siemens. Op deze website heeft hij één en ander samengebracht rond deze theorie. Belangrijk is zeker de pagina waar hij het heeft over de principes van het connectivisme. Ik geef een aantal hiervan op een rijtje:

- De integratie van cognitie en emotie bij de betekenisgeving is belangrijk. Denken en voelen beïnvloeden elkaar. Een leertheorie die slechts één van beide aspecten in rekening neemt, sluit een belangrijk aspect van hoe leren gebeurt uit.
- Leren heeft een einddoel: een vergrootte mogelijkheid om "iets te doen". Deze gestegen competentie kan zowel op praktisch vlak liggen(bijvoorbeeld leren skeeleren) als op het vlak van het beter functioneren op een of ander kennisgebied (bijvoorbeeld zelfbewustzijn). Het "geheel van het leren" bestaat niet alleen uit het vergroten van vaardigheden en het begrijpen. Het omzetten ervan in concrete daden is een noodzakelijk onderdeel. Motivatie en snelle besluitvorming bepalen vaak of een leerling gekende principes zal omzetten in daden.
- Leren is een proces waarbij gespecialiseerde knopen van informatiebronnen met elkaar in verband worden gebracht. Door in een bestaand netwerk in te pluggen kan een leerling zijn eigen leerproces exponentieel vergroten.
- Leren kan gehuisvest zijn in niet-menselijke toepassingen. Leren (in de betekenis dat iets gekend is maar niet noodzakelijk wordt omgezet in daden) kan aanwezig zijn in een gemeenschap, een netwerk of een gegevensbank.
- De mogelijkheid om meer te weten is belangrijker dan men vandaag veronderstelt. Weten waar de informatie te vinden is veel belangrijker dan de informatie te bezitten.
- Leren gebeurt op veel verschillende manieren. Leren ligt onder andere besloten in cursussen, elektronische post, gesprekken, zoektochten op het Internet, postlijsten, het lezen van weblogs en dergelijke meer.
- Verschillende benaderingen en persoonlijke vaardigheden zijn vandaag de dag noodzakelijk om in de maatschappij te leren. Zo is de vaardigheid om verbanden te zien tussen domeinen, ideeën en begrippen een basisvaardigheid.
- Leren is een proces waarbij kennis wordt gemaakt en niet alleen wordt opgenomen. Leermaterialen en ontwerpmethodieken zouden er moeten opgericht zijn dit kenmerk van leren uit te vergroten.

Deze website is ook zo opgebouwd. Naast een weblog heb je ook een forum, een wiki en een discussieforum. Door lid te worden van deze gemeenschap kan je zelf ook een eigen pagina aanmaken om je leerproces op weer te geven en met anderen in overleg te gaan.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, connectivisme, leertheorie | |